Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Misja i wizja

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną i nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka.

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka.

Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Statucie szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadania wychowawcze placówki.

Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych podnosząc jakość edukacji włączającej.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Misją szkoły jest też kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą.

Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych, do pełnienia ważnych ról społecznych i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła, aby dobrze funkcjonować posiada wizję rozwoju. Jej urzeczywistnieniu służy planowanie.

Wizja staje się naszym udziałem wtedy, kiedy przekładamy ją na zadania.

Założone efekty:

1. Osiągamy bardzo dobre wyniki kształcenia .

2. Uczniowie otrzymują promocję i kontynuują naukę na wyższych etapach kształcenia.

3. Nasi uczniowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach i przeglądach z różnych dziedzin;

4. Wyniki w procesie kształcenia, wychowania i opieki osiągamy poprzez umiejętne aktywizowanie dzieci i uczniów, indywidualizację nauczania, rzetelne ocenianie, zgodne z WSO

5. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wspomagających i rozwijających ich zainteresowania;

6. Właściwą atmosferę w szkole osiągamy poprzez:

1) dobre relacje interpersonalne zachodzące pomiędzy wszystkimi podmiotami w szkole,

2) działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów,

3) szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych;

4) otwartość szkoły na środowisko lokalne;

7. Współpracujemy z rodzicami/ opiekunami dzieci przy rozwiązywaniu ważnych problemów i współdecydowaniu o istotnych aspektach życia szkoły;

8. Wyposażamy szkołę w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz najnowsze urządzenia techniczne.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • Kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności.
 • Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia.
 • Szanuje siebie i innych, jest tolerancyjny.
 • Zna i przestrzega swoich praw i obowiązków.
 • Posiada własne zdanie i szanuje prawa innych.
 • Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy.
 • Zna i rozumie zasady współżycia społecznego.
 • Dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać.
 • Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.
 • Posługuje się sprawnie językiem obcym.
 • Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 • Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 • Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne.
 • Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Jest odporny na niepowodzenia.
 • Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów.
 • Jest otwarty, komunikatywny, kreatywny, a przede wszystkim świadomy sensu własnego życia.
 • Potrafi dokonać samooceny.
 • Integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.
 • Poznaje sposoby i stara się podejmować kroki w celu zaspokajania własnej ciekawości.
 • Podejmuje próby planowania swoich działań.
 • Jest człowiekiem wolnym, zdolnym do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawionym do świata i ludzi.
Skip to content