Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5

Kontakt:  tel.: 74-8455285

Adres email: sekretariatmsp1@tlen.pl

adres do korespondencji: 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5

 

 1. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem  ochrony danych osobowych jest Monika Świderska,
kontakt:  tel.: 74-8455285., email: sekretarz@zspjedlinazdroj.eu
adres do korespondencji: 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5

 

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

ZSP przetwarza dane osobowe w celach:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
  np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
 2. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w ZSP im. Janusza Korczaka przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content