Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Klauzula informacyjna Monitoring

 

Informuję, że: administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju z siedzibą w 58-330 Jedlina-Zdrój
ul. Jana  Pawła II 5 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych, kontakt:  tel.: 74-8455285., email: sekretarz@zspjedlina.pl

adres do korespondencji: 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Jana  Pawła II 5

 • dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz najbliższym otoczeniu budynków ZSP w Jedlinie – Zdroju, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  i ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,.
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez pracodawcę szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • podanie danych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  lub ochrony mienia
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w stosownych aktach prawnych.
 • Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o wprowadzeniu
monitoringu wizyjnego

 

 1. Na terenie pomieszczeń zakładu pracy oraz wokół terenu zakładu i przy wejściu
  do zakładu pracy (bramy wjazdowe, drzwi wejściowe, parking) pracodawca prowadzi monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zakładu pracy, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, oraz ochrony mienia pracodawcy.
 2. Monitoringiem nie są objęte szatnie, stołówki, łazienki, wc.
 3. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni.
 4. Pracodawca oznacza pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny,
  za pomocą odpowiednich znaków.
Skip to content