Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Zespołu szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Świderska, 284 swiderska@jedlinazdroj.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 84 55 284. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

–  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

–  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

–  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główny budynek i siedziba szkoły:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Ul. Jana Pawła II 5

58-330 Jedlina-Zdrój

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony Sali gimnastycznej i od głównej strony.
Do obu wejść prowadzą schody. Szkoła posiada trzecie wejście bezpośrednio do kotłowni, przeznaczone tylko dla obsługi szkoły.

Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym poziomie od głównej strony.
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach jest możliwość skorzystania z podjazdu do drzwi od strony głównej.

Na parkingu szkoły nie ma wyznaczonego miejsca do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tablica informacyjna znajduje się na korytarzu szkoły na pierwszym poziomie w tradycyjnej formie, informacje wywieszane są również na drzwiach wejściowych szkoły.

Drugi budynek szkoły:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Ul. Słowackiego 5

58-330 Jedlina-Zdrój

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od strony Sali gimnastycznej, główne wejście z prawej strony budynku, trzecie wejście przeznaczone jest tylko dla obsługi szkoły oraz pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego.
Do wejścia głównego prowadzą schody.

Sekretariat szkoły znajduje się na drugim poziomie budynku.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach jest możliwość skorzystania z podjazdu do drzwi od strony Sali gimnastycznej.

Do szkoły nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, można pozostawić go przed szkołą, gdzie będzie dostępna woda.

Na parkingu szkoły nie ma wyznaczonego miejsca do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tablica informacyjna znajduje się na korytarzu szkoły na parterze szkoły w tradycyjnej formie, informacje wywieszane są również na tablicy informacyjnej przed wejściem na salę gimnastyczną.

Do szkoły nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, można pozostawić go przed szkołą, gdzie będzie dostępna woda.

Chcąc skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego należy zgłosić taką potrzebę min. na 1 dzień przed wizytą w szkole ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  e-mailem na adres: sekretariatmsp1@tlen.pl Usługa będzie dostępna w godzinach pracy szkoły w umówionym terminie. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki
  4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 

  • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
  • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

 

Aplikacje mobilne

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skip to content